Årsaken til torsdagens ekstramøte var fordi politikerne ikke kom i mål med å behandle alle sakene på sakslisten i forrige kommunestyremøte 26. september.

Kommunestyret behandlet blant annet sak om status på gjennomføring av effektiviserings- og innsparingstiltak i budsjettet, merkostnader for Askøypakkeprosjekt på Fv 216 Skansen, og en rekke søknader om dispensasjon for boligbygging.

Disse sakene ble behandlet av kommunestyret torsdag 17. oktober:

Saker:

Du kan lese mer om sakene ved å klikke her.

PS 162/19: Utsatt sak - Retningslinjer for godtgjørelse til folkevalgte 2019 - 2023

PS 163/19: Utsatt sak - Retningslinjer for papirløse møter

PS 164/19: Utsatt sak - Budsjettoppfølging - Status gjennomføring av effektiviserings- og innsparingstiltak

PS 165/19: Utsatt sak - Økonomirapportering etter 2. tertial

PS 166/19: Utsatt sak - Merkostnader på Askøypakkeprosjekt - Skansen.

PS 167/19: Utsatt sak - Plan 236 - Søknad om dispensasjon for redusert opparbeiding av regulert veg, FV 562

PS 168/19: Utsatt sak - Frivilligsentralen - revisjon vedtekter og mandat Frivilligforum

PS 169/19: Utsatt sak - Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2019-2022

PS 170/19: Utsatt sak - Gbnr 6/1201 - Florvåg - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon

PS 171/19: Utsatt sak - Gbnr 6/19, 1204, 1205 - Florvåg - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon

PS 172/19: Utsatt sak - Gbnr 15/91, 346, 457, 633, 638, 679 - Søre Haugland - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon

PS 173/19: Utsatt sak - Gbnr 11/30 - Neset - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon

PS 174/19: Utsatt sak - Gbnr 10/46 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon

PS 175/19: Utsatt sak - Gbnr 10/910 - Felt B11 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av klager på dispensasjon

PS 176/19: Utsatt sak - Gbnr 10/911 - Felt B14 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av klage på dispensasjon

PS 177/19: Utsatt sak - Gbnr 10/793 - Felt B1-4 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av klage på dispensasjon

PS 178/19: Utsatt sak - Gbnr 9/464 - Felt BBB1 - Kleppe Nedre - Boligbygging - Behandling av klage på dispensasjon

Meldinger:

Du kan lese mer om meldingene ved å klikke her.

RS 47/19: Utsatt melding - Kostnadsvurdering av Kleppestøplanen

RS 48/19: Utsatt melding - Status vedrørende oppstart av plan 510 - områdeplan Kleppestø sentrum

RS 49/19: Utsatt melding - Gbnr 8/999 - Samtykke til ekspropriasjon

RS 50/19: Utsatt melding - Ny barnevernslov - Underlagsmateriale til høringsuttale til forslag til ny barnevernslov

RS 51/19: Utsatt melding - Særlovsgjennomgang internkontroll

RS 52/19: Utsatt melding - Oppfølging av forvaltningsrapport - TPO, spesialundervisning og samarbeid med PPT

Forslag:

Du kan lese mer om forslagene ved å klikke her.

FO 46/19: Utsatt forslag - Interpellasjon v/Yngve Fosse (H) - Bruk av Løfjellet - Aktivitet/satelittklubb for bokseinteresserte

FO 47/19: Utsatt forslag - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Forskrift om båndtvang

FO 48/19: Utsatt forslag - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Forhold knyttet til Plan 271 - Industriområde - Gbnr 14/2 m.fl

FO 49/19: Utsatt forslag - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) Habilitetsforshold - areal og samfunn - sladdet versjon