Om seks veker skal han sjøsetjast – om alt går etter planen