Utdanningsforbundet Askøy ser fram til et spennende budsjett for Askøy i 2024, og forventer at ressurser til skole blir sterkt prioritert. Askøy kan ikke leve med å ligge på bunn i oversikter over ressursbruk i grunnskolen i ulike kommuner. Undervisningsbudsjettet i Askøy må styrkes.

Utdanningsforbundet har over lengre tid signalisert tydelig både til administrasjon og politikere at vi er bekymret for arbeidssituasjonen til våre skoleledere. Det er per i dag ikke samsvar mellom samfunnsoppdraget og midlene som bevilges for å løse samfunnsoppdraget. Slik vi ser det er overskridelser i budsjettene ikke dårlig økonomisk styring, men for trange rammer. Askøy kommune har ikke økt ressurser til skoleledelse siden 2014, selv om arbeidsoppgaver, antall ansatte og elevtallet har økt betydelig.

Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at Askøy kommune mangler 5 lederårsverk for å være på nasjonalt gjennomsnitt. Merkantil støtte er avgjørende for at skoleledere skal ha mulighet til å lede skolen utover de rent administrative oppgavene. GSI viser at Askøy kommune mangler 2,2 konsulentårsverk for å være på nasjonalt gjennomsnitt.

Vi tror at alle parter er innforståtte med den alvorlige økonomiske situasjonen vi er i, men Utdanningsforbundet vil understreke at ledere og lærere i skolen må ha gode og tilstrekkelige rammevilkår for å være i stand til å levere på kvalitetskravene og intensjonene i lovverk og styringsdokumenter. Arbeidsforholdene til våre skoleledere er nærmere beskrevet i Lederbrølet, som er en situasjonsbeskrivelse av arbeidsforholdene for skoleledere på Askøy. Lederbrølet er oversendt alle gruppeledere i de politiske partiene.

I grunnskolen ser vi nå et økende sykefravær langt over «normalen». Etter ni måneder i 2023 er sykefraværet på 9,2 prosent. Flere skoler må bruke vikarbyråer for å ha tilstrekkelig med vikarer. Sektor skole har kun en prosent til vikarbudsjett. Det vil si at det ikke er budsjettmidler til vikarer i alle timene. Slik Utdanningsforbundet ser det, gir dette signaler om manglende forståelse for arbeidssituasjonen de ansatte i grunnskolesektoren står i.

Rammevilkårene og ressursene som er stilt til rådighet er ikke tilstrekkelig til at skolene settes i stand til på en forsvarlig måte å ivareta alle elevers rett til et trygt og godt skolemiljø, tilpasset opplæring, intensiv opplæring for enkeltelever som står i fare for å henge etter, ivareta enkeltelevers rett til spesialundervisning samt ivareta elever med psykiske helseutfordringer.

Både lærere og skoleledere søker seg bort fra skolen som følge av rammer som ikke muliggjør utførelse av samfunnsoppdraget. Vi forventer at det nye kommunestyret finner tilstrekkelig med ressurser til å sikre at skolene i kommunen settes i stand til å tilfredsstille kvalitetskravene og intensjonene i lovverk og styringsdokumenter.

Frode Wollberg, leder i Utdanningsforbundet Askøy

Leserinnlegget er en nedkortet versjon av innspillet Utdanningsforbundet har sendt til politikerne på Askøy i forbindelse med budsjettbehandlingen.