Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt Askøypakken. Spørsmålene og påstandene har vært mange. Derfor ønsker vi i Statens vegvesen å komme med noen oppklarende fakta. Vi skal komme nærmere inn på hva en bompengepakke egentlig er, hvordan økonomien i Askøypakken er, og svare på påstanden om at Askøypakken er ute av kontroll.

Les også:

De aller fleste er nok enige i at vegene på Askøy trenger en opprustning. Det er derfor Askøypakken har kommet, slik at flere av de dårligste vegstrekningene på Askøy kan bli utbedret.

At vegutbyggingen er delvis bompengefinansiert er ikke unikt for Askøy. I Norge er det bred politisk enighet om, og praksis for, at store veginvesteringer delvis finansieres med bompenger. En ting som er unikt for Askøy, er at Hordaland fylkeskommune bidrar med så store beløp i Askøypakken. Det er få kommuner i Hordaland som får like store tilskudd til vegbygging som Askøy. Fylkeskommunen bidrar med 446 millioner kroner (2016-verdi) i tilskudd og merverdiavgift til Askøypakken.

Les også:

Les også:

Hva er en bompengepakke? For å forstå Askøypakken, er det også viktig å vite hva en bompengepakke egentlig er. Det er forskjell på bompengepakker og ordinære vegprosjekter. Hvilke forberedelser kreves for å starte en bompengepakke sammenliknet med et ordinært vegprosjekt?

Det stilles strenge krav i forberedelsesfasen til ordinære vegprosjekter. Her må alle planer være vedtatt, og alle kostnadsoverslag må være oppdatert og kvalitetssikret før Stortinget kan vedta finansieringen. Derfor holder de fleste ordinære vegprosjekter seg innenfor kostnadsrammen Stortinget har vedtatt.

Askøypakken er ikke et ordinært vegprosjekt, men en bompengepakke. I bompengepakker kreves det ikke like store utredninger før de vedtas i Stortinget. Formålet med dette er at stortingsvedtaket skal komme raskere, og at det skal være større fleksibilitet til å tilpasse bompengepakken underveis i prosjektets levetid.

I Statens vegvesens håndbok om bompengeprosjekter står dette om bompengepakker:

Innholdet i pakken er som regel ikke avklart når den behandles politisk.

Det vil være fare for at en del av de foreslåtte prosjektene ikke kan gjennomføres

Hvilke prosjekter som inngår i pakken, og kostnadene for prosjektene må avklares i løpet av bompengeperioden.

Det finnes som regel ikke detaljerte planer om prosjektene når de vedtas. Derfor vil det ofte være betydelig usikkerhet i kostnadsoverslagene.

Det vil være fare for at en del av de foreslåtte prosjektene ikke kan gjennomføres, enten fordi planene ikke godkjennes, eller fordi kostnadene i pakken blir for store.

Når man leser dette,skulle man tro det var Askøypakken man leste om. Dette er fordi Askøypakken er en bompengepakke, og det er ingen grunn til at Askøypakken skal være annerledes enn andre bompengepakker. Disse momentene har vært klar siden før Askøypakken ble vedtatt, og bør ikke komme overraskende på noen i 2017. Les også:

Hvordan er økonomien i Askøypakken? Vi ser at mange på Askøy er opptatt av hvor mye vei de får for pengene. Det skulle bare mangle når de er med og betaler for vegbyggingen. Derfor vil vi forklare hvordan kostnadene for veiene på Askøy er sammenliknet med andre steder.

Da Askøypakken ble vedtatt, fantes det ikke planer for mange av prosjektene. Det var også flere prosjekter som manglet kostnadsoverslag. Etter hvert som plangrunnlaget for prosjektene i Askøypakken ble utarbeidet, har Statens vegvesen vært opptatt av å gjennomføre nye anslag for å kjenne kostnadene for å gjennomføre Askøypakken. Det var derfor vi i 2015 forklarte tydelig hva kostnaden for å gjennomføre alle prosjektene ville bli. Kostnaden for å gjennomføre alle prosjektene har ikke økt siden 2015. Les også:

For å si noe om kostnaden for prosjektene i Askøypakken, må vi sammenlikne med andre vegprosjekter i Norge. De nye anslagene i Askøypakken er på nivå med standardpriser for vegbygging i Norge. Det er dessverre ikke mulig å bygge billigere på Askøy enn andre steder i landet.

Det var også forventet at kostnadene for prosjektene måtte avklares i løpet av bompengeperioden

Er Askøypakken ute av kontroll? Vi har kontroll på Askøypakken. Prisen for å bygge prosjektene i Askøypakken er helt på linje med andre vegprosjekter i Norge. Det var også forventet at kostnadene for prosjektene måtte avklares i løpet av bompengeperioden. Dette står tydelig beskrevet i forutsetningene om bompengepakker, noe som var klart før Askøypakken ble vedtatt.

Vi håper dette var oppklarende om Askøypakken. Hvis dere har spørsmål til oss eller kommentarer til måten vi jobber på, håper vi dere tar kontakt med oss. Det er ingenting vi heller vil enn å bygge mest mulig gode veier for minst mulig penger på Askøy!