I august 2022 gikk startskuddet for et stort prøveprosjekt ved hjelp av prosjektmidler fra Helsedirektoratet: Frisklivssentralen sine aktivitetstilbud «Aktiv Senior» og «Aktiv med Friskliv» ble lansert.

«Aktiv Senior» og «Aktiv med Friskliv» har vært svært populære fra første stund, og tilbudet fortsetter å vokse. I dag møter Frisklivssentralen rundt 200 personer hver uke gjennom dette tilbudet, og dette antallet øker stadig. En kartlegging viser at mange av de som benytter seg av tilbudet faktisk ikke har benyttet seg av organisert aktivitet tidligere.

Målet har vært å skape gode samlingspunkter ute i bygdene på Askøy. En kommunal kartlegging viste nemlig at transport var utfordrende for enkelte brukergrupper, spesielt de eldre. På Heiarvang, Follese, Ravnanger og på Florvåg går nå folk mann av huse for å delta på treningen som er tilrettelagt for alle, etterfulgt av en koselig sosial stund over en god kopp kaffe og en liten matbit. Deltakere rapporterer nå at tilbudet har blitt en viktig del av deres hverdag. Frisklivssentralen har i prosjektperioden også blitt kontaktet av andre bygder på øyen som ønsker det samme tilbudet.

Det overordnede målet for prosjektet har vært å prøve ut en modell for forebygging av inaktivitet og ensomhet, to faktorer som spiller inn for god helse, god fungering i hverdagen og for god livskvalitet. Dette samsvarer med Helsedirektoratets (2023) oppfordring til å rette søkelys på forebygging gjennom hele livsløpet, hvor spesielt «satsinger og tiltak som bidrar til at eldre holder seg friske og selvhjulpne lenger blir viktige for å redusere presset på helse- og omsorgstjenestene». SINTEF (2020) rapporterer nemlig at innen få år vil det være nesten dobbelt så mange 80-åringer i Norge som i dag. Statistisk sentralbyrå (2023) estimerer at behovet for antall årsverk til helse- og omsorgstjenestene kan komme til å dobles innen 2060.

«Aktiv» tilbudene ble som nevnt startet som prosjekt, og deretter forlenget ut året 2023. Tilbudet er ikke lagt inn i det kommende driftsbudsjett for videre drift, men står listet på kommunedirektørens ønskeliste over tiltak det ikke er funnet plass til. Nå er det opp til kommunestyret i desember å ta stilling til om tilbudet skal fortsette.

Askøy kommune har alt å vinne på å fortsette denne viktige satsingen. Gjennom en ressurseffektiv tilnærming skaper Frisklivssentralen med «Aktiv Senior» og «Aktiv med Friskliv» en aktiv, sosial og meningsfull hverdag for hundretalls Askøyværinger hver uke.

Anita Svarstad Greenland, tillitsvalgt i Norsk Fysioterapeutforbund